Tính năng SPARKLINE trong Google Sheets tạo ra một biểu đồ thu nhỏ nằm trong một ô, cung cấp một cách nhanh chóng mô tả của dữ liệu.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3b0ZuVzBoR3lVZmM/view?usp=sharing