Thông tin‎ > ‎

Thay đổi hiển thị thông tin người gửi trong Google Group

đăng 17:12, 17 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:13, 17 thg 4, 2016 ]
Đối với email được gửi thông qua Google Groups, Google đã thay đổi cách hiển thị thông tin liên hệ của người gửi. Trước đây, khi gửi bằng email nhóm, trường "From" của email bao gồm tên và địa chỉ email của người gửi. Bây giờ, trường "From" sẽ hiển thị tên người gửi và tên nhóm.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNWRNRzdKUVVBdlE/view?usp=sharing