Từ tháng 12/2014, Google đã thông báo khả năng quản trị Google Apps trong việc cung cấp cho người dùng cá nhân thông tin Google+ để liên lạc với những nhân viên khác, khuyến khích việc cộng tác và chia sẻ trong tổ chức.

Hiện tại Google đang mở rộng tính năng này, vì thế mà quản trị viên có thể thực hiện nâng cấp hồ sơ tự động cho toàn bộ organization unit (đơn vị tổ chức).


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZkJLWmNtS2pvbmc/view?usp=sharing