Phiên bản mới dành cho ứng dụng Google Docs, Sheets, và Slides hiện đã được khả dụng trên Google Play và App Store.

Những đặc điểm mới bao gồm kiểm tra chính tả trong các tài liệu (đây là tính năng mới chỉ dành  cho iOS), chèn liên kết (chỉ có ở Android),  ẩn dòng/cột trên bảng tính, và nhóm hình dạng trên slide thuyết trình.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3c3dGYW1rLXBVNHc/view?usp=sharing