Kể từ ngày 12/03/2014, Google Apps  team chính thức tung ra các công cụ tiện ích mới được phát triển bởi các đối tác, các công cụ tiện ích này sẽ cung cấp thêm cho người dùng một số tính năng trong tài liệu và bảng tính. Để duyệt qua các tiện ích cho Docs và Sheets, chọn Get add-ons trên  menu Add-ons của bất kỳ tài liệu hoặc bảng tính nào.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRWM0OFVITnpyUFU/view?usp=sharing