Một trong những điều bất  tiện ngày nay của Internet là hiện tượng được biết đến như vòng tròn bảo mật được gọi là “nơi ủy nhiệm” - đăng danh sách người dùng và mật khẩu lên web. Google vẫn luôn luôn kiểm tra những nơi này vì thế có thể ứng phó nhanh chóng để bảo vệ người dùng. 


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3allLc1libFdOaDQ/view?usp=sharing