Thông tin‎ > ‎

Đơn giản hóa thiết lập định tuyến thư trong giao diện Admin console

đăng 17:40, 16 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:54, 16 thg 12, 2015 ]
Thiết lập định tuyến thư trong giao diện điều khiển
Admin console cho phép quản trị viên Google Apps thiết lập các tùy chọn định thư tuyến mặc định trong miền hoặc cho các đơn vị tổ chức cụ thể. Chẳng hạn như, quản trị viên có thể định tuyến một số thư vào đến địa điểm máy chủ hoặc người nhận khác nhau dựa trên bản chất của nội dung hoặc yêu cầu cổng thư gửi ra ngoài phải thông qua cổng thư trước khi được gửi nhằm bảo mật cao hơn.  
https://docs.google.com/document/d/1c0T6CFLHjFUKvQcrYvzKnrtP_hPtDoKv5I4zRdDmfHk/edit?usp=sharing