Thông tin‎ > ‎

Đồng bộ danh mục Google Cloud

đăng 17:48, 25 thg 10, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:49, 25 thg 10, 2016 ]
Với Google Cloud Directory Sync (GCDS), quản trị viên có thể đồng bộ dữ liệu trong miền Google với Microsoft Active Directory hoặc máy chủ LDAP. Người dùng, nhóm và địa chỉ liên hệ chia sẻ được đồng bộ để phù hợp với thông tin trong máy chủ LDAP.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNTJfOVdaVHZpU2c/view?usp=sharing