Dựa trên thông tin phản hồi của quản trị viên và nhằm nỗ lực trong việc giảm lượng tin nhắn thông báo để giảm bớt áp lực cho quản trị viên, Google đã dừng việc cảnh báo đăng nhập đáng ngờ trong giao diện điều khiển
Admin console.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bDBBX2xxYmtUc0k/view?usp=sharing