Mẹo G Suite‎ > ‎Mail‎ > ‎

Cài đặt định tuyến nhận

đăng 17:49, 5 thg 5, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:49, 5 thg 5, 2017 ]
Cài đặt định tuyến hộp thư đến sẽ không được hỗ trợ, sẽ sớm được gỡ bỏ và được thay thế bởi các
cài đặt định tuyến. Trong thời gian chuyển tiếp này, các cài đặt định tuyến thư đi vẫn còn hiển thị trong Admin Console, được dán nhãn với một thẻ màu đỏ "Đã tắt". Các cài đặt vẫn hoạt động nhưng quản trị viên không thể chỉnh sửa hoặc tạo ra những cài đặt mới.
https://docs.google.com/document/d/1VyCtQYdB5PIk89shbNbtJMAHmkBQ2WAf-OTUx8larHo/edit?usp=sharing