Nếu không muốn bị gián đoạn bởi các tin nhắn và cuộc gọi trong Hangout, người dùng có thể ẩn các thông báo cuộc gọi và tin nhắn. 

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UnJISUpidllVRUE/view?usp=sharing