Đây là trang web hướng dẫn sử dụng G Suite trực tuyến (G Suite learning center) bằng  tiếng Anh và tiếng Việt dành cho quản trị viên (super admin) và người dùng (end-user) do các chuyên gia hệ thống G Suite của LVtech thực hiện.

Đây là một trong những nỗ lực của đội ngũ kỹ thuật Google Apps của LVtech nhằm hỗ trợ quản trị viên và người dùng tự nghiên cứu và sử dụng Google Apps một cách thành thạo.

 
 

Welcome to G Suite Learning Center 

https://sites.google.com/a/gooapps.edu.vn/app-learning-center/               https://sites.google.com/a/gooapps.edu.vn/apps-learning/